اساسنامه شمیم مهر

فصل اول – کلیات و اهداف :

  • ماده ۱

نام: نام بنیاد حمایت از کودکان مبتلا به سرطان شمیم مهر اردبیل است و در این اساسنامه به لحاظ رعایت اختصار بنیاد نامیده می شود.

  • ماده ۲

نوع فعالیت : کلیه فعالیتهای بنیاد غیرسیاسی، غیرتجاری ، غیرانتفاعی بوده و ضمن رعایت کامل قوانین جمهوری اسلامی ایران، دقیقاً ‌طبق این اساسنامه فعالیت خواهد نمود . ضمناً بنیاد از نوع مؤسسات مذکور در بند الف ماده ۲ آئین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و مؤسسات غیر تجاری مصوب ۵/۵/۱۳۳۷ موضوع مواد ۵۸۴ و ۵۸۵ قانون تجارت تلقی می گردد.

  • ماده ۳

محل : مرکز اصلی بنیاد در استان اردبیل شهرستان اردبیل
به نشانی : سبلان فاز یک خیابان شهید سرمست زاده جنب مدرسه امام جعفر صادق (ع) واقع است و در صورت لزوم می تواند پس از موافقت نیروی انتظامی ، در سایر نقاط داخل یا خارج کشور شعبه نمایندگی یا دفتر دایر نماید .
تبصره ۱ : مؤسساتی که از نیروی انتظامی مجوز دریافت می نمایند، بدون کسب اجازه کتبی حق دریافت مجوز از سایر سازمان های دیگر را ندارند.
تبصره ۲ : منظور از مرجع صدور مجوز، نیروی انتظامی می باشد.

  • ماده ۴

تابعیت : بنیاد تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارد و کلیه اعضای آن التزام خود را به قانون اساسی و جمهوری اسلامی ایران اعلام می دارند و به نام بنیاد حق فعالیت سیاسی له یا علیه افراد ، احزاب و گروه های سیاسی نخواهند داشت.

  • ماده ۵

مدت : فعالیت بنیاد ازتاریخ تأسیس برای مدت نامحدود می باشد.

  • ماده ۶

دارایی اولیه : بنیاد اعم از منقول و غیر منقول مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۰ ریال می باشد که توسط هیئت مؤسس تماماً پرداخت شده و در اختیار بنیاد قرار گرفته است .
تبصره۱ : مؤسسان وابستگان طبقات اول و دوم آنان ( موضوع ماده ۱۸ قانون مالیات های مستقیم)؛ هیئت امناء و مدیران مؤسسه از انجام هر گونه معامله با مؤسسه ممنوع می باشند.
تبصره ۲ : مؤسسان یا صاحبان سرمایه مؤسسه حق هیچ کونه برداشت و یا تخصیص از محل کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی را ندارند.

  • ماده ۷

هیئت مؤسس و هیئت امناء عبارتند از :
ردیف نام و نام خانوادگی نام پدر آدرس تلفن امضاء
۱ دکتر عزیز وثوقی نیری
۲ دکترحمیدصمدی بیله سوار
۳ دکتر حسین نیک منش
۴ دکتر افشین فتحی
۵ دکتر حسین پاکروی
۶ دکتر محمد علی ذکاوتی
۷ دکتر رضا دیده ور
۸ دکتر فرزاد احمد آبادی
۹ دکترمنصور جعفری نمین
۱۰ دکتر فرهاد پور فرضی
۱۱ خانم دکتر فرناز امانی
۱۲ خانم دکترسوسن قره آغاجی
۱۳ خانم ثریا بی گناه
۱۴ حاج علی مکارمی
۱۵ مهندس ایرج خوش باطن
۱۶ حاج عزت آیینه چی
۱۷ صمد نوری
۱۸ حاج رضوان نمادی وثوقی
۱۹ حاج محمد رحیم کنعانی
۲۰ حاج جواد قرآن نویس

  • ماده ۸

اهداف : بنیاد عبارتند از :
۱- انجام امور خیریه در زمینه های پژوهش ، پیشگیری درمانی ، خدماتی ، بهداشتی ، بیمارستانی و رفاهی صرفاً در جهت حمایت از کودکان مبتلا به سرطان به صورت غیرانتفاعی
۲- تلاش در ایجاد تسهیلات و امکانات بیشتر برای نگاهداری کودکان در بیمارستانها و برنامه ریزی برای سرگرمی و بازی آنان ( با کسب اجازه از مقامات مربوطه
۳- کمک و آموزش به کودکان مبتلا به سرطان و خانواده هایشان در جهت کاستن آلام روحی آنان ، اعلام راهنماییهای لازم در جهت درمان و کمکهای مالی و دارویی در سراسر استان
۴- تحت پوشش قراردادن کودکان مبتلا به سرطان تا ۱۵ سال سراسراستان و ارائه خدمات داروئی و بیمارستانی تا اتمام دوره درمانی تا سقف ۱۸ سال
۵- توصیه های لازم بهداشتی از طریق وسایل ارتباط جمعی و مطبوعات برای پیشگیری به طرق معمول و متعارف و نیز کمکهای درمانی.

  • ماده ۹

طرح ها و برنامه ها و سایر اقدام ها
طرح ها و برنامه ها و سایر اقداماتی که
در اساسنامه پیش بینی شده و به نحوی با وظایف یکی از وزارت خانه ها یا سازمان های دولتی ارتباط دارد ، پس از کسب موافقت و با نظارت وزرات خانه یا سازمان دولتی ذی ربط به مرحله اجرادر خواهد آمد.

  • ماده ۱۰

فعالیت اعضاء اعم از هیئت مؤسس ، هیئت امناء هیئت مدیره و قائم مقام وی و بازرسان افتخاری بوده و اعطای هر گونه تسهیلات و حقوق از امکانات مؤسسه برای اعضاء ممنوع است.
تبصره : هیئت امناء می تواند با تصویب و تشخیص اکثریت اعضاء و با توجه به فعالیت تمام وقت مدیر عامل مبلغی را برابر با قانون کار به عنوان حقوق برای وی در نظر بگیرند.

Scroll to Top