معلمان همیشه زندگی بخش هستند

معلمان همیشه زندگی بخش هستند

آقای محمود محمدی فرهنگی بازنشسته اردبیلی با حضور در بنیاد، در اوج مهر و مهربانی، منزل مسکونی، تمامی وسایل منزل و خودروی سواری اش را به کودکان بی سرپرست و مبتلا به سرطان (شمیم مهر) استان اردبیل هدیه کرد.
این خیّر خیراندیش هدف از کار خود را کمک به همنوع و دستگیری از نیازمندان عنوان کرد و افزود: در طول چهل سال زندگی مشترک فاقد اولاد بوده ایم لذا کودکان نیازمند و مبتلا به سرطان  تحت پوشش بنیاد شمیم مهر استان اردبیل را اولاد خود دانستیم و برای رضایت خداوند مهربان دست مهر بر سر این کودکان کشیدیم.
فرشتگان الهی بوسه بردستان چنین انسانهایی خواهند زد که در زمین، آسمانی زیسته اند.

 

Scroll to Top